Vad gör vi?

Vad gör vi?

Läkarsektionens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsbevakning. Vi gör det genom att tillsätta studentrepresentanter i de kollegier och kommittéer som diskuterar och beslutar om läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Genom att utvärdera och omforma kurser, vara med och lösa problem, komma med synpunkter och förbättringsförslag och delta i långsiktigt förbättringsarbete har sektionens studentrepresentanter ett stort inflytande över programmets utformning. Läs mer om studentrepresentation här.

Vi har stöd för vårt arbete i Högskolelagen (1992:1434)

7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

Genom vårt arbete representerar vi dig som läkarstudent i utbildningsrelaterade frågor såsom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), kursplan/lärandemål, frågor som rör förändringar av kurser/antagning, schemaläggning, behörighetskrav mellan terminer, tillträdeskrav till kurser, examination och bedömning, interprofessionellt lärande (IPL), pedagogik, nationella frågor som rör samtliga läkarprogram i Sverige (ex 6-årigt läkarprogram) och mycket mer!


Under terminerna kallar vi till sektionsmöten med jämna mellanrum. Där diskuterar vi aktuella frågor som rör utbildningen och stämmer av med studentrepresentanterna om hur arbetet går i de olika kollegierna och kommittéerna.

Två till tre gånger per termin hålls nationella så kallade OMSiS-möten där representanter från alla utbildningsorter möts och diskuterar utbildningsfrågor rörande läkarutbildningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningsorter och få en insikt i hur de olika utbildningarna skiljer sig åt. Läkarsektionen samordnar dessa möten i Stockholm och medverkar på samtliga OMSiS-möten på andra orter.

Dessutom samordnar sektionen läkarstudenternas egna studiesociala projekt: Läkarintrot, LÄSK och Medicinar-SM