Begreppslista

Läkarprogrammet och Läkarsektionens arbete innehåller många förkortningar. Nedan presenteras en lista på vanligt förekommande förkortningar.

CANVAS Karolinska Institutets nya webplattform som ersätter PingPong
AMEE Konferens inom medicinsk pedagogik som anordnas 1 gång per år i olika städer i Europa
DX Delexamination. Framförallt används termen för delexaminationer under medicinkurserna termin 5 och 6.
EPA Entrustable professional activities
HSA-id Unikt identifikationsnummer inom SLL
IDT Integrerad deltentamen, tidigare “preklintentan” på termin 4
IPL Interprofessionellt lärande. Lärande av/med olika professioner.
IST Integrerad sluttentamen på termin 11
Kliniskt körkort Praktiskt färdighetsprov under termin 4 som inkluderar anamnes och status
KLiPP För att kunna genomföra VFU/VIL registreras du först i Kliniskt PlaceringsProgram (KliPP) som är ett system för administrering av VFU-platser
MCQ Multiple choice question = flervalsfråga där ett eller fler alternativ kan vara rätt svar.
Mini-CEX Strukturerad återkopplingsmall för användning inom VFU
OMSiS Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige.
OSCE Objective structures clinical examination. En examinationsform för kliniska färdigheter som används på de kliniska terminerna på läkarprogrammet.
PN Programnämnden – högst beslutsfattande organ på läkarprogrammet
PR Programrådet
SBA Single best answer – form av tentafråga; kan finnas flera rätta alternativ men endast ett är “mest rätt”
SLL Stockholms läns landsting
SVK Studentvalda kurser. Studenten väljer bland dessa kurser from termin 6.
TK Temakollegium
US Utbildningsstyrelsen. Tar övergripande beslut för samtliga program på KI.
VFU Verksamhetsförlagd utbildning dvs den kliniska undervisningen på sjukhus och inom primärvården
VIL
Verksamhetsintegrerat lärande. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.