Styrelsen 2021

Ordförande

Louisa Azizi

Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsearbetet genom att skriva dagordning och kalla till möten kontinuerligt. Som ordförande har man en överblick på vilka frågor som är aktuella på programmet och överser att arbetet med dessa fortlöper.

Vice Ordförande

Isabela Möller

Vice ordförande har som uppgift att ersätta ordföranden vid sjukdom eller annat förhinder, och bistå ordföranden genom att hjälpa till med vissa styrelseuppgifter. Ansvarar även för att sektionen informeras om beslut och bevakar utbildningsfrågor på högsta nivå genom kommunikation med studentrepresentanter i PN och i Kommittén för Utbildning (KU).

Sekreterare

Zabih Aurfan

Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under sektionsmöten och styrelsemöten. Man ansvarar också för praktiska uppgifter som att skriva ut tidigare mötesprotokoll och dagordningar inför möten, ta närvaro under mötena och se till att registrera nya studentrepresentanter.

Ekonomiansvarig

Isac Kopsch

Som ekonomiansvarig har man en överblick över Läkarsektionens ekonomi genom att kontinuerligt redovisa utgifter och inkomster samt ansvarar för att ansöka om pengar (äska) från MF till det kommande verksamhetsåret.

Ledamot

Carl-Emil Lim

Ledamot

Niki Khatibi

Ledamot

Malin Granbom Koski

Ledamot

Ib Green-Petersen

Ledamot

Misha Amini

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected] Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]