Styrelsen 2024

Ordförande

Robert Sandberg

Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsearbetet genom att skriva dagordning och kalla till möten kontinuerligt. Som ordförande har man en överblick på vilka frågor som är aktuella på programmet och överser att arbetet med dessa fortlöper.

Vice Ordförande

Towe Andersson

Vice ordförande har som uppgift att ersätta ordföranden vid sjukdom eller annat förhinder, och bistå ordföranden genom att hjälpa till med vissa styrelseuppgifter. Ansvarar även för att sektionen informeras om beslut och bevakar utbildningsfrågor på högsta nivå genom kommunikation med studentrepresentanter i PN och i Kommittén för Utbildning (KU).

Sekreterare

Siri Hult

Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under sektionsmöten och styrelsemöten. Man ansvarar också för praktiska uppgifter som att skriva ut tidigare mötesprotokoll och dagordningar inför möten, ta närvaro under mötena och se till att registrera nya studentrepresentanter.

Ekonomiansvarig

Albert Bremberg

Som ekonomiansvarig har man en överblick över Läkarsektionens ekonomi genom att kontinuerligt redovisa utgifter och inkomster samt ansvarar för att ansöka om pengar (äska) från MF till det kommande verksamhetsåret.

Studentrepresentantansvarig

Amadeus Rabenius

I detta ansvarsområde ingår det att överse inventering, utlysning och tillsättning av lediga poster under vår- och hösttermin. Med detta innebär även att planera en utbildningskväll för nya studentrepresentanter.

Studentrepresentantansvarig

Noah Swärd

I detta ansvarsområde ingår det att överse inventering, utlysning och tillsättning av lediga poster under vår- och hösttermin. Med detta innebär även att planera en utbildningskväll för nya studentrepresentanter.

PR-ansvarig

Vendela Gustafsson

Som PR-ansvarig har man ansvar för Läkarsektionens marknadsföring genom att kontinuerligt uppdatera sociala medier (Instagram, Facebook etc) samt hemsidan. I det arbetet ingår det att använda Läkarsektionens olika plattformar för att ta vidare frågor direkt från studenter till sektionsmöten.

OMSIS & AMEE-ansvarig

Nicolas Liu

I OMSIS och AMEE-ansvariges uppgifter ingår det att representera Läkarsektionen vid OMSiS-möten (Ordförandekonventet för Medicinska Studerande i Sverige) som hålls 2-3 ggr/termin vid de olika lärosäten i Sverige, den årliga europeiska konferensen i medicinsk diagnostik (AMEE) samt vid nationella möten med representanter från alla Sverige lärosätens läkarstudenter. Information och frågor som tas upp vid OMSiS möten ska sedan återrapporteras till sektionens medlemmar.

Eventansvarig

Sigrid Turesson

Eventansvarig sköter alla Läkarsektionens evenemang och informationstillfällen. Däribland informationstillfällen inför sjukhusvalen T3 och examensarbetet T8. I denna post ingår det även att planera tack-sittning varje termin för Läkarsektionens studentrepresentanter.

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till [email protected]. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till fö[email protected]