Struktur och organisation

Läkarprogrammet

Hela läkarutbildningen på KI är uppdelad i sju olika teman som täcker alla elva terminer och tre strimmor (PU, VetU och PV) som löper genom hela programmet.

Programmet är organiserat i termins/temakollegier, kommittéer och arbetsgrupper. Just nu finns det fyra terminskollegier, fem temakollegier, åtta kommittéer som representerar de tre strimmorna, Integrerad Deltentamen/Sluttentamen (IDT/IST), Läkarprogrammets Internationella Kommitté (LINK), urvalskommittéen för PIL, Studiesociala Kommittéen (SSK) och Studentvalda kursers (SVK). Antalet arbetsgrupper varierar men gemensamt är att de alla har ett specifikt syfte, och är verksamma under en begränsad tid. Slutligen styrs hela programmet av programnämnden (PN) som har det övergripande ansvaret för läkarprogrammets genomförande och samordning. Programrådet (PR) styrs av programdirektorn och har ett operativt ansvar över programmet, samt bereder programspecifika frågor för beslut i programnämnden.

Nyckelpersoner
Programdirektor
Programnämndsordförande

Läkarsektionen

Läkarsektionen är den sektion inom Medicinska Föreningen som representerar alla Karolinska Institutets (KI) läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor. Det innebär att du som läkarstudent på KI alltid är representerad av oss i utbildningsrelaterade frågor oavsett om du går på våra möten eller ej.

Vi har studentrepresentanter i alla organ på programmet som är beskrivna ovan. Totalt täcker vi ett 70-tal representationsposter på programmet! 

Styrelsen väljs en gång per år och har det övergripande ansvaret för sektionen. Styrelsens viktigaste uppdrag är att löpande utse studentrepresentanter och hjälpa dem att inhämta åsikter från alla läkarstudenter på KI.