Om studentrepresentation

Läkarsektionen arbetar med studiebevakning genom att tillsätta studentrepresentanter i termins/temakollegier, kommittéer och arbetsgrupper som arbetar med utbildningen. Att vara studentrepresentant är ett bra sätt att få inblick i din utbildning och knyta kontakter på programmet. Du påverkar inte bara din egen utbildning utan deltar vid förbättringsarbete för kommande kurser. Du får se hur KI arbetar med utbildningen och vilka mål och förutsättningar som finns. Årligen deltar vi sammantaget vid ca 150 möten tillsammans med KI. Ju mer du lär dig och får inblick i, desto roligare blir det!

Uppdraget

Studentrepresentanterna fungerar som en länk mellan sektionen och lärarna på programmet. Deras uppgift är att gå på möten med sitt temakollegium/kommitté/arbetsgrupp och sedan återrapportera till sektionen om aktuella frågor. På sektionsmötet kan studentrepresentanterna inhämta åsikter och diskutera vad studenterna tycker i en specifik fråga. Uppdraget innebär att vara just representant, och de åsikter du som studentrepresentant ska representera är den samlade bilden som finns bland läkarstudenterna. Du ingår i ett team av studentrepresentanter (2-4 st) inom samma kollegium/kommitté/arbetsgrupp och ni arbetar tillsammans för att göra både representationen och återrapporteringen så bra som möjligt.

Arbetet som studentrepresentant är meriterande för utbytesstudier på KI. För att erhålla meriten krävs minst 1 års (2 terminers) engagemang. Dessutom måste du under året närvara vid minst 2 sektionsmöten per termin. I ansökan för utbytesstudier måste meriten intygas, läs mer om detta här.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i vår guide

Möten att gå på

Som studentrepresentant förväntas du närvara vid sektionsmöten och möten tillsammans med det kollegium/kommitté/arbetsgrupp där du är representant.

  • Sektionsmöten hålls ca 3-4 gånger/termin, sker alltid kvällstid och pågår ca 2h.
  •  Möten med kollegium/kommitté/arbetsgrupp hålls ca 3 gånger/termin (men kan variera). Dessa sker alltid dagtid, varierande för- eller eftermiddag. Du har rätt att gå ifrån ordinarie undervisning (inkl. obligatorier) för att kunna medverka på mötet, men är själv ansvarig att hålla kontakt med din kursledning för att ta igen eventuella obligatoriska moment. Mötestider för terminen fastställs normalt i god tid i förväg så att du kan planera för detta. Ordförande för respektive kollegium/kommitté/arbetsgrupp skickar vanligen ut kallelse och dagordning 1 vecka innan mötesdatum.

Vem kan bli studentrepresentant?

Alla läkarstudenter på KI som är medlemmar i Medicinska Föreningen är behöriga att söka post som studentrepresentant. Vid ansökan till en post är det meriterande (men ej krav!) med tidigare engagemang inom Läkarsektionen (närvaro på sektionsmöten, tidigare poster), samt övriga relevanta erfarenheter. Vid tillsättandet av enstaka poster är en viss terminstillhörighet önskvärd, men i de flesta fall eftersträvas i studentrepresentantgrupperna en blandning av studenter från olika terminer. Observera att studentrepresentation inom Läkarsektionen som regel INTE kräver att du går/har gått den aktuella kurs/termin som ett visst temakollegium arbetar med.

Hur går ansökan och tillsättande till?

Styrelsen utlyser vakanta poster 1 gång i mitten av varje termin. När ansökan öppnar annonseras detta på hemsidan under “Bli studentrepresentant“, samt via våra andra informationskanaler. Efter att ansökningsperioden avslutats går styrelsen igenom alla ansökningar som inkommit, och tar fram ett förslag på “rätt man till rätt post”. Som nämnts ovan är tidigare engagemang inom sektionen meriterande, men det behöver inte vara avgörande. Det formella valet av studentrepresentanter sker därefter på ett styrelsemöte. Har du ansökt kommer du att bli kontaktad med besked efter detta möte.

Var kan man sitta som studentrepresentant?

Läkarsektionen tillsätter studentrepresentanter till ett stort antal temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer. Se mer under respektive flik under “Studentrepresentation”. Där kan du även läsa studentrepresentanternas rapporter från de senaste mötena.