Arbetsgrupper

Arbetsgrupp för kurswebbar

Arbetsgruppen arbetade med tidigare kurswebben PingPong och genomförde 2016 en enkät som gick ut till samtliga läkarstudenter. I enkäten försökte vi kartlägga hur en optimal lärplattform ser ut. Resultaten från enkäten utgicks ifrån när en studentmall skapades för alla kurser att använda i nya lärplattformen Canvas. Piloter av mallen utfördes på ett flertal kurser, inför implementering av Canvas i alla kurser inför höstterminen 2019.

Inför det sexåriga läkarprogrammet kommer en omarbetning av den nuvarande Canvas-mallen utföras, med målet att skapa en mall som är anpassad både efter nuvarande läkarprogrammets och det sexåriga läkarprogrammets strukturer. En pilotversion av mallen kommer att testas vid starten av det sexåriga läkarprogrammet, som sedan kommer att vidareutvecklas innan den implementeras på alla kurser på båda läkarprogrammen.

Studentrepresentanter

Alex Ekström
Zeinab Muse

Sophia Rosenqvist
Shirley Lidman

Arbetsgrupp för kursplaner

Beredningsgruppen för kursplaner ska bereda revideringar av kursplaner eller nya kursplaner inför beslut i programnämnden eller ordförandebeslut. Gruppen har två fasta möten per termin anpassade utifrån deadlines för Selma, kursplanehanteringssystemet. Mötena är alltid dagtid. En hel del tid ägnas också åt att kommunicera med lärare angående kursplaner och översynen som fortfarande pågår och nu hunnit till kursplanerna för de kliniska rotationerna (inresande studenter).


Arbetsgrupp för interprofessionellt lärande (IPL)

Initialt är fokus på arbetet med den nya programgemensamma introduktionsdagen till interprofessionellt lärande, som anordnas för första gången våren 2019. Därefter fortgår arbetet med att utveckla och implementera en portfölj med interprofessionella lärandeaktiviteter som följer under hela programmets gång.

Studentrepresentanter


Arbetsgruppen struktur och VIL

Studentrepresentanter

Marcus Jacobsson


Arbetsgrupp för avveckling av 5,5-åriga läkarprogrammet

Inhämtar studentopinion från sistgående termin och verkar rådgivande till Programnämndens (PN) studentrepresentanter gällande beslut angående avvecklingen av 5,5-åriga läkarprogrammet.

Studentrepresentanter

Arbetsgrupp för våld i nära relationer

Studentrepresentanter


Studentskyddsrepresentant

Tar hand om KI-övergripande studentarbetsmiljöfrågor och utgör en länk mellan studenter på läkarprogrammet och studentskyddsombuden på institutionsnivå. Se https://utbildning.ki.se/studerandeskyddsombud-vid-ki för mer information.

Studentrepresentanter

Moa Palm

Läkemedelsundervisning

Studentrepresentanter

Anton Bagher Edlund

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till fö[email protected] eller via styrelsens e-postadress [email protected]